اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت معابر در نقاط مختلف شهری کیش

تاریخ: 1402/09/15

عکاس: جعفر همافر