برگزاری دوره آموزشی تصادفات جاده ای جهت کارکنان اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی کیش

تاریخ: 1402/09/13

عکاس: جعفر همافر