توزیع 1000 بسته غذای افطاری بین کارگران روزه دار کیش

تاریخ: 1401/02/04

عکاس: جعفر همافر