لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب

متراژ عملیات لوله گذاری : 11649 متر ، تعداد آدمروها : 184 عدد ، متراژ لوله به قطر 200 میلیمتر : 10238 متر ، متراژ لوله به قطر 250 میلیمتر : 479 متر ، متراژ لوله به قطر 350 میلیمتر : 624 متر ، متراژ لوله به قطر 500 میلیمتر : 128 متر ، متراژ خط تحت فشار به قطر 200 میلیمتر : 180 متر