اطلاعیه فوری


به اطلاع کلیه مهندسان محترم طراح و ناظر اعم از حقیقی و حقوقی فعال در جزیره زیبای کیش می رساند شرکت عمران ، آب و خدمات منطقه آزاد کیش  در نظردارد دوره آموزشی قوانین و مقررات ساخت را در تاریخ 4 شهریور ماه سال جاری برگزار نماید.لذا کلیه مهندسان حقیقی و مدیران عامل شرکت های دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی لازم است جهت ثبت نام در اوقات اداری به معاونت معماری و شهرسازی شرکت ( امور مهندسان ناظر) حداکثر تا تاریخ 31 مرداد ماه مراجعه نمائید.شرکت در این دوره ها، برای تخصیص ظرفیت اشتغال بکار مهندسی الزامی بوده و اشخاص حقیقی و مدیران عامل اشخاص حقوقی دارنده پروانه اشتغال بکار مهندسی برای فعالیت حرفه ای در جزیره زیبای کیش موظف به شرکت در  دوره هستند.


                                              معاونت معماری وشهرسازی