آگهی مزایدات عمومی یک مرحله ای

•    نام مزایده گزار: شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش
•    نشانی مزایده گزار:
-    دفتر مرکزی: جزیره کیش- میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع اداری پارس- شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش. تلفن: 44421380- 076
-    دفتر تهران: بزرگراه آفریقا- بالاتر از چهارراه شهید حقانی (جهان کودک)- نبش خیابان کیش- ساختمان شماره 45 - طبقه همکف. تلفن: 88780747– 021

 

ردیف

موضوع  مزایده

مبلغ برآورد پایه  (ریال )

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار(ریال)

شماره مزایده

مدت مزایده

1

فروش مواد بازیافتی و اقلام ضایعاتی (انواع بطری پت) موجود در سایت بازیافت جزیره کیش

8.127.500.000

406.375.000

ز/ع/98/14

2ماه

2

فروش مواد بازیافتی و اقلام ضایعاتی (انواع قوطی رانی، فویل غذا و ضایعات حلب )موجود در سایت بازیافت جزیره کیش

10.630.000.000

531.500.000

ز/ع/98/15

2ماه

3

فروش مواد بازیافتی و اقلام ضایعاتی کارتن (آخال) موجود در سایت بازیافت جزیره کیش

16.150.000.000

807.500.000

ز/ع/98/16

2ماه

4

فروش مواد بازیافتی و اقلام ضایعاتی (انواع لاک، سبد و ظروف یکبار مصرف) موجود در سایت بازیافت جزیره کیش

5.365.000.000

268.250.000

ز/ع/98/17

2ماه

5

فروش مواد بازیافتی و اقلام ضایعاتی (انواع نایلون-گونی-پارچه و بنر) موجود در سایت بازیافت جزیره کیش

7.023.000.000

351.150.000

ز/ع/98/18

2ماه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•    تاریخ فروش اسناد مزایده: از تاریخ درج آگهی نوبت اول تا ساعت 16:00 مورخ 1398/11/02
•    آخرین مهلت تحویل اسناد و ارائه پیشنهادها: از تاریخ اتمام مهلت فروش اسناد تا ساعت 16:00 مورخ 1398/11/12
•    محل فروش و تحویل پیشنهادها: دبیرخانه دفتر مرکزی و دفتر تهران مزایده¬گزار
•    تاریخ و محل گشایش پیشنهادها: ساعت 15:00 مورخ 1398/11/14 در دفتر مرکزی مزایده گزار
تبصره: حضور نماینده تام الاختیار پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی در صورت ارائه معرفی نامه معتبر کتبی، مجاز می باشد.
•    مبلغ خرید هر یک از اسناد مزایده: 2.000.000 (دو میلیون) ریال  که می بایست به روش ذیل ارائه شود :
- ارائه رسید بانکی واریز نقدی به شماره حساب  1-77788999-820-4110 نزد بانک انصار شعبه مستقل جزیره کیش
•    مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مطابق جدول فوق که می بایست به یکی از سه روش ذیل ارائه شود :
1-    ارائه رسید بانکی واریز نقدی به شماره حساب  1-77788999-820-4110 نزد بانک انصار شعبه مستقل جزیره کیش
2-    ارائه چک بانکی تضمینی در وجه مزایده گزار
3-    ارائه ضمانتنامه بانکی بدون هرگونه قید و شرط به نام شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش مطابق اسناد مزایده
•    ترتیب دریافت اسناد مزایده:
شرکت کنندگان در مزایده پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای خود را به ترتیب زیر تهیه و به مزایده گزار تسلیم نمایند :
1-    تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهاد ها
2-    تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان
3-    دریافت رسید تحویل پیشنهادها
•    سایر شرایط مزایده:
-    شرکت کنندگان می توانند از اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند.
-    به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضا مدت مقرر درفراخوان واصل شود، مطلقاً ترتیب اثرداده نخواهد شد.
-    به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش یا کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-    هزینه درج هر دو نوبت آگهی و هزینه کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد.
-    پیشنهادات شرکت کنندگان حداقل تا 3 ماه بعد از آخرین موعد تسلیم پیشنهادها، اعتبار خواهد داشت و برای یک دوره سه ماهه دیگر قابل تمدید می باشد.
-    سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده درج گردیده است.
-     جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 44421380-076 تماس یا به سایت های www.kish.ir و www.urban.kish.ir مراجعه فرمایید.

 

دانلود متن آگهی