اجرای طرح های زیربنایی عمرانی

اجرای طرح های زیربنایی عمرانی

مطالعه و اجرای طرح های زیربنایی عمرانی، توسعه و نگهداری، راهبری و نگهداری امور شهری در قالب پروژه ها،مستحدثات عمومی و خصوصی و ارایه خدمات آتش نشانی

تامین آب شرب و آب مصرفی فضای سبز منطقه

تامین آب شرب و آب مصرفی فضای سبز منطقه

اداره آب و فاضلاب جزیره بر آن است تا با رعایت استانداردها و الزامات قانونی و به کارگیری استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت ،ISO9001، مدیریت زیست محیطی

مدیریت و راهبری سیستم تصفیه فاضلاب

مدیریت و راهبری سیستم تصفیه فاضلاب

جمع آوری ، انتقال ، تصفیه فاضلاب مطابق استانداردهای ملی و بین المللی ، توزیع و تامین آب و پساب از طریق شبکه های انتقال ، برای آبیاری فضای سبز