اجرای طرح بهسازی آسفالت ورودی بندرگاه تجاری کیش

تاریخ: 1400/11/28

عکاس: عبدالرضا طرفی