کنترل کیفیت ساخت و ساز

بدینوسیله به اطلاع کلیه سرمایه گذاران و مهندسان  محترم   می رساند، با توجه به شرایط اقلیمی خلیج همیشه فارس و لزوم کنترل کیفیت ساخت و سازهای جزیره زیبای کیش و همچنین نام گرفتن این جزیره به عنوان نمونه در ساخت و سازهای باکیفیت در کشور، موارد ذیل در زمینه کلیه ساخت و سازهای بخش خصوصی و عمران شهری با جدیت کنترل و با مشاهده هرگونه تخلف، برابر ضوابط برخورد خواهد شد.

بدینوسیله به اطلاع کلیه سرمایه گذاران و مهندسان  محترم   می رساند، با توجه به شرایط اقلیمی خلیج همیشه فارس و لزوم کنترل کیفیت ساخت و سازهای جزیره زیبای کیش و همچنین نام گرفتن این جزیره به عنوان نمونه در ساخت و سازهای باکیفیت در کشور، موارد ذیل در زمینه کلیه ساخت و سازهای بخش خصوصی و عمران شهری با جدیت کنترل و با مشاهده هرگونه تخلف، برابر ضوابط برخورد خواهد شد.
1)    استفاده از بتن مصرفی دست ساز ممنوع می باشد.
2)    کنترل کیفی کلیه بتن های مصرفی در ساخت و سازها با توجه به شرایط محیطی جزیره الزامی است.
3)    استفاده آب شیرین مناسب و باکیفیت و با طرح اختلاط مناسب در تهیه بتن الزامی است.
4)    در سازه های فلزی کنترل جوشکاری و عایق کاری به نحو مطلوب الزامی است.
5)    ارائه گزارشات مقاومت فشاری بتن مصرفی ،تست جوش ، تست پیچ به همراه گزارشات مرحله ای متناسب با پیشرفت فیزیکی در موعد مقرر الزامی است.
6)    استفاده از مصالح شن وماسه میناب با دانه بندی مناسب با توجه به شرایط محیطی منطقه و وجود یون کلر ،سیمان مصرفی از نوع تیپ دو باشد.
7)    آزمونه و نمونه برداری بتن های مصرفی در ساختمان مطابق بند 9-10-8-2 مبحث نهم مقررات ملی ساختمان الزامی می باشد.