معرفی معاونت مالی و اداری

معرفی و سوابق معاونت

 

  بابک خالقی  متولد: 

- تحصیلات:

 

 

 

 

سوابق اجرایی و مسؤلیت ها:

 

 

 

چارت سازمانی معاونت مالی و اداری