مشخصات تابلو

قابل توجه سرمایه گذاران محترم قبل از دریافت مجوزشروع عملیات ساختمانی ارائه بیمه نامه ساختمان و نصب تابلو مشخصات فنی پروژه مطابق الگوی زیر الزامی است:

قابل توجه سرمایه گذاران محترم قبل از دریافت مجوزشروع عملیات ساختمانی ارائه بیمه نامه ساختمان و نصب تابلو مشخصات فنی پروژه مطابق الگوی زیر الزامی است: