درباره مدیریت پیمان و رسیدگی

 

مدیریت پیمان و رسیدگی بصورت واحدی مستقل و تحت نظارت مدیریت عامل شرکت ، مشتمل بر دو اداره رسیدگی ، اداره پیمان و واحدی بنام بایگانی فنی است. از جمله وظایف کلی این مدیریت انجام فرایندهای مربوط به انتخاب طرف قرارداد،  تهیه و تنظیم کلیه قراردادهای مربوط به ارائه دهندگان خدمات منطبق بر قوانین ، آئین نامه ها و بخشنامه های مرتبط و رسیدگی به صورت وضعیتهای مربوطه و نظارت دقیق بر رعایت مفاد قراردادهای منعقد شده ، بازدید مستمر از پروژه ها و بایگانی مدارک و مستندات مربوطه است.

 

 

اهم وظایف انجام شده


-  بررسی و انجام اقدامات لازم در خصوص درخواست های مناقصه ، مزایده ارسال شده از واحدهای مربوطه

-  برگزاری جلسات پیش مناقصه ، مزایده  و تهیه و تنظیم اسناد مربوطه و اخذ تاییدیه های لازم و هماهنگی جهت چاپ آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار کشوری و درج در سامانه های مربوطه

-  هماهنگی و برگزاری جلسات کمیته فنی، بازرگانی و کمیسیون معاملات و اعلام نتایج جلسات کمیسیون معاملات از طریق شبکه عمومی در سامانه شرکت

- ابلاغ برنده مناقصه / مزایده و تهیه و تنظیم قرارداد منطبق بر قوانین ، آئین نامه ها و بخشنامه های مربوطه و ابلاغ قراردادهای مربوطه

- بررسی کارکردهای موقت و قطعی پیمانکاران ، مشاوران و ارائه دهندگان خدمات و نظارت بر اجرای صحیح و دقیق مفاد قرارداد و بازدید مستمر از پروژه ها

-  بررسی و اقدام در خصوص کلیه درخواستهای تحویل موقت ، تحویل قطعی و طبقه بندی زمین و حضور نماینده ی واحد در جلسات مربوطه و شرکت در جلسات مختلف اعم از کمیته های فنی ، کمیته معاملات متوسط

-  بررسی و اقدام در خصوص تمدید مدت ، افزایش سقف ریالی ، خاتمه ، فسخ و بررسی و اقدام در خصوص آزادسازی تضامین و سپرده های مربوط به قراردادها

- تهیه و تدوین آئین نامه ، ضوابط و مقررات داخلی مورد نیاز در زمینه های مرتبط و ارئه راهکارهای اصلاحی به منظور بهینه سازی روش های موجود و حل و فصل مسائل

- ایجاد آرشیو الکترونیکی مدارک و مستندات شامل  اسناد مناقصه ، مزایده ، قرارداد ، صورت وضعیتها و مکاتبات و ...

 

 

برنامه ها و اهداف آتی

 - اصلاح فرایند پیمان سپاری شامل کاهش زمان فرایند ، حذف مراحل غیر ضروری ، مکانیزه و وب بیس نمودن فرایند ، اولویت بندی و زمانبندی معاملات

 - اصلاح فرایند رسیدگی به صورت وضعیتها شامل کاهش زمان رسیدگی ، پیاده سازی و اجرایی نمودن برنامه پی وب ( وب بیس )

 - اصلاح ساختار فنی و رویه ها و فرایندهای فنی شرکت

 - ساماندهی ، ارتقاء و مکانیزه نمودن بایگانی فنی

 - تامین نیروی انسانی متخصص و کارامد و ارتقاء سطح فنی مدیریت