نام شیوه نامه لینک دسترسی
صدور گواهی پایان کار ساختمان مشاهده جزییات
صدور گواهی پروانه ساخت ساختمان مشاهده جزییات
صدور گواهی عدم خلافی ساختمان مشاهده جزییات
صدور مجوز تجهیز کارگاه و حصارکشی مشاهده جزییات
صدور گواهی تمدید پایان کار ساختمان مشاهده جزییات
صدور مجوز تعمیرات ساختمان مشاهده جزییات
صدور پروانه اضافه ساخت و تغییر بنا مشاهده جزییات
صدور پروانه تغییر و تمدید نقشه مشاهده جزییات
صدور مجوز ادامه عملیات مشاهده جزییات
صدور مجوز تخریب و نوسازی مشاهده جزییات
نظارت بر کیفیت ساخت مشاهده جزییات