معرفی مسئولین

محسن نظرپور

محسن نظرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل

حسین همتی

حسین همتی

نایب رئیس هیأت مدیره

کاظم   ناصح

کاظم ناصح

عضو هیات مدیره

سید بهرام بهشتی اول

سید بهرام بهشتی اول

معاون فنی و عمرانی

محمد مهدی صلواتی دزفولی

محمد مهدی صلواتی دزفولی

سرپرست معاونت مالی و اداری

حمیدرضا طبی مسرور

حمیدرضا طبی مسرور

سرپرست معاونت معماری و شهرسازی

غفار آقازاده

غفار آقازاده

معاون امور شهری و محیط زیست