معرفی مسئولین

عبدالنبی شرفی

عبدالنبی شرفی

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل

میثم غفاری

میثم غفاری

نایب رئیس هیأت مدیره

محمد حسین آقائی

محمد حسین آقائی

دبیر و عضو هیأت مدیره و سرپرست مدیریت برنامه ریزی و توسعه

آرش نیک فرجام

آرش نیک فرجام

عضو هیأت مدیره و معاون فنی و عمرانی

بابک خالقی

بابک خالقی

معاون مالی و اداری

غلامرضا کردی داریان

غلامرضا کردی داریان

معاون معماری و شهرسازی

غفار آقازاده

غفار آقازاده

معاون امور شهری و محیط زیست