ضروری است مهندسین ناظر حقیقی و حقوقی دارای پروانه اشتغال مهندسی و فعال در منطقه آزاد کیش در پایان مهلت اجرای فونداسیون مندرج در توضیحات پروانه و همچنین در پایان مدت اعتبار پروانه گزارشات مرحله ای از پروژه را ارائه نمائید.