اطلاعیه تخصیص ظرفیت اشتغال

به اطلاع کلیه مهندسان طراح و ناظر اعم ازحقیقی و حقوقی فعال در جزیره زیبای کیش می رساند جهت تخصیص ظرفیت اشتغال به کار مهندسی ملزم به ارائه مستندات عدم کارکرد درسرزمین اصلی و همچنین پرداخت هزینه های خدمات شهرسازی از حق الزحمه سال 1397 (ظرفیت اشتغال استفاده شده در جزیره کیش) به نرخ دریافتی سال 1397 می باشد.

به اطلاع کلیه مهندسان طراح و ناظر اعم ازحقیقی و حقوقی فعال در جزیره زیبای کیش می رساند جهت تخصیص ظرفیت اشتغال به کار مهندسی ملزم به ارائه مستندات عدم کارکرد درسرزمین اصلی و همچنین پرداخت هزینه های خدمات شهرسازی از حق الزحمه سال 1397 (ظرفیت اشتغال استفاده شده در جزیره کیش) به نرخ دریافتی سال 1397 می باشد. قابل ذکراست به جهت بهبود و ارتقاء کیفیت ساخت وساز و همچنین یکسان سازی قیمت خدمات مهندسی با سرزمین اصلی لازم است هزینه های دریافتی در قبال خدمات مهندسی در سال 1398 براساس مبالغ متعارف صورت پذیرد و مهندسان موظف هستند خدمات مهندسی خود را ارتقا بخشیده و سرمایه گذاران محترم را در جهت تسریع و اجرای مطلوب پروژه هدایت نمایند. بدیهی است در غیراینصورت براساس ضوابط ، ظرفیت اشتغال مهندسان مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.