واگذاری استیجاری غرف بازار ماهی جزیره زیبای کیش

 • نام مزایده ­گزار: شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش
 • نشانی مزایده گزار:
 • دفتر مرکزی: جزیره کیش- میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع اداری پارس- شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش. تلفن: 44421380- 076
 • موضوع مزایده: اجاره غرف بازار ماهی جزیره زیبای کیش به شرح جدول ذیل به مدت 12ماه:

ردیف

شماره غرف

مبلغ پایه اجاره ماهیانه  (ریال )

تضین شرکت در فرآیند ارجاع کار(ریال)

1

غرفه شماره یک

110.000.000

50.000.000

2

غرفه شماره دو

100.000.000

50.000.000

3

غرفه شماره سه

93.000.000

50.000.000

4

غرفه شماره چهار

87.000.000

50.000.000

5

غرفه شماره پنج

81.000.000

50.000.000

6

غرفه شماره شش

75.000.000

50.000.000

7

غرفه شماره هفت

75.000.000

50.000.000

8

غرفه شماره هشت

80.500.000

50.000.000

9

غرفه شماره نه

85.000.000

50.000.000

10

غرفه شماره ده

91.000.000

50.000.000

11

غرفه شماره یازده

99.000.000

50.000.000

12

غرفه شماره دوازده

106.000.000

50.000.000

 
 • تاریخ فروش اسناد مزایده: از تاریخ درج آگهی نوبت دوم تا ساعت 16 مورخ 98/07/17
 • آخرین مهلت تحویل اسناد و ارائه پیشنهادها: از تاریخ اتمام مهلت فروش اسناد تا ساعت 16 مورخ 98/07/28
 • محل فروش و تحویل پیشنهادها: دبیرخانه دفتر مرکزی مزایده­ گزار
 • تاریخ و محل گشایش پیشنهادها: 10 صبح مورخ 98/08/01 در دفتر مرکزی مزایده ­گزار

تبصره: حضور نماینده تام الاختیار پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی در صورت ارائه معرفی­نامه معتبر کتبی، مجاز می­­ باشد.

 • مبلغ خرید هر یک از اسناد مزایده: 500.000 (پانصد هزار) ریال که می بایست به روش ذیل ارائه شود :

- ارائه رسید بانکی واریز نقدی به شماره حساب  1-77788999-820-4110 نزد بانک انصار شعبه مستقل جزیره کیش

 • مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مطابق جدول فوق که می بایست به یکی از سه روش ذیل ارائه شود :
 1. ارائه رسید بانکی واریز نقدی به شماره حساب1-77788999-820-4110 نزد بانک انصار شعبه مستقل جزیره کیش
 2. ارائه چک بانکی تضمینی در وجه مزایده­ گزار
 3. ارائه ضمانتنامه بانکی بدون هرگونه قید و شرط به نام شرکت عمران آب و خدمات منطقه آزاد کیش مطابق اسناد مزایده
 • ترتیب دریافت اسناد مزایده:

شرکت کنندگان در مزایده پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای خود را به ترتیب زیر تهیه و به مزایده ­گزار تسلیم نمایند :

 1. تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهاد ها
 2. تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان
 3. دریافت رسید تحویل پیشنهادها
 • سایر شرایط مزایده:
 • شرکت کنندگان می بایست صرفا اشخاص حقیقی باشند و تنها می توانند برنده یکی از غرف بازار ماهی گردند.
 • به پیشنهادهای فاقد امضاء،مشروط،مخدوش و پیشنهادهایی که بعداز انقضا مدت مقرر درفراخوان واصل شود، مطلقاً ترتیب اثرداده نخواهد شد.
 • به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش یا کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • هزینه درج هر دو نوبت آگهی و هزینه کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد.
 • سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده درج گردیده است.
 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 44421380-076 تماس یا به سایت های www.kish.ir و www.urban.kish.ir مراجعه فرمایید .