استاندارد آسانسور

بدینوسیله به اطلاع کلیه سرمایه گذاران خصوصاً مهندسان ناظر و مشاوران فعال در جزیره زیبای کیش می رساند، به منظور کنترل کیفیت تمامی آسانسورهای منصوبه در کلیه ساختمانها با هر نوع کاربری، ارائه تأییدیه ایمنی و گواهی استانداردآسانسور از اداره استاندارد کیش قبل از صدور گواهی پایانکار الزامی بوده و این حوزه از پذیرش هرنوع تعهد نامه در این خصوص معذور است.

بدینوسیله به اطلاع کلیه سرمایه گذاران خصوصاً مهندسان ناظر و مشاوران فعال در جزیره زیبای کیش می رساند، به منظور کنترل کیفیت تمامی آسانسورهای منصوبه در کلیه ساختمانها با هر نوع کاربری، ارائه تأییدیه ایمنی و گواهی استانداردآسانسور از اداره استاندارد کیش قبل از صدور گواهی پایانکار الزامی بوده و این حوزه از پذیرش هرنوع تعهد نامه در این خصوص معذور است.