آگهی مزایدات عمومی یک مرحله ای واگذاری استیجاری فضاهای تبلیغاتی در

سطح جزیره زیبای کیش- (3 بسته)

 • نام مزایده ­گزار: شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش
 • نشانی مزایده گزار:
 • دفتر مرکزی: جزیره کیش- میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع اداری پارس- شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش. تلفن: 44421380- 076
 • دفتر تهران: بزرگراه آفریقا- بالاتر از چهارراه شهید حقانی (جهان کودک)- نبش خیابان کیش- ساختمان شماره 45 -طبقه همکف. تلفن: 88780747 021  و  8-88872235-021

ردیف

موضوع  مزایده

تعداد

متراژ

(مترمربع)

مبلغ برآورد پایه سالیانه (ریال )

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار(ریال)

شماره مزایده

مدت مزایده

1

واگذاری استیجاری فضاهای تبلیغاتی در سطح جزیره زیبای کیش-بسته شماره یک

28

1.138

25.332.000.000

1.266.600.000

ز/ع/1400/04

12ماه

2

واگذاری استیجاری فضاهای تبلیغاتی در سطح جزیره زیبای کیش-بسته شماره دو

36

1.145

25.248.000.000

1.262.400.000

ز/ع/1400/05

12ماه

3

واگذاری استیجاری فضاهای تبلیغاتی در سطح جزیره زیبای کیش-بسته شماره سه

45

540

8.424.000.000

421.200.000

ز/ع/1400/06

12ماه

 
 • تاریخ فروش اسناد مزایدات: از تاریخ درج آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری مورخ 1400/04/02
 • آخرین مهلت تحویل اسناد و ارائه پیشنهادها: از تاریخ اتمام مهلت فروش اسناد تا پایان وقت اداری مورخ1400/04/12
 • محل فروش و تحویل پیشنهادها: دبیرخانه دفتر مرکزی و دفتر تهران مزایده­ گزار
 • تاریخ و محل گشایش پیشنهادها: ساعت 13:30 روز دوشنبه مورخ 1400/04/14 در دفتر مرکزی مزایده­ گزار

تبصره: حضور نماینده تام الاختیار پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی در صورت ارائه معرفی­نامه معتبر کتبی، مجاز می­­باشد.

 • مبلغ خرید هر یک از اسناد مزایده: 2.000.000 (دو میلیون) ریالکه می بایست به روش ذیل ارائه شود :

- ارائه رسید بانکی واریز نقدی به شماره حساب  1-77788999-820-4110 نزد بانک سپه (انصار سابق) شعبه بازار ونوس جزیره کیش

 • مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مطابق جدول فوق که می بایست به یکی از سه روش ذیل ارائه شود :
 1. ارائه رسید بانکی واریز نقدی به شماره حساب1-77788999-820-4110 نزد بانک سپه (انصار سابق) شعبه بازار ونوس جزیره کیش
 2. ارائه چک بانکی تضمینی در وجه مزایده­ گزار
 3. ارائه ضمانتنامه بانکی بدون هرگونه قید و شرط به نام شرکت عمران آب و خدمات منطقه آزاد کیش مطابق اسناد مزایده
 • ترتیب دریافت اسناد مزایده:

شرکت کنندگان در مزایدات پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای خود را به ترتیب زیر تهیه و به مزایده­ گزار تسلیم نمایند :

 1. تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهاد ها
 2. تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان
 3. دریافت رسید تحویل پیشنهادها
 • سایر شرایط مزایده:
 • اشخاص حقیقی شرکت کننده می بایست نسبت به ارائه مدارک و مستندات معتبر مبنی بر دارا بودن مجوز جهت ارائه خدمات مرتبط با موضوع مزایدات از مراجع ذیصلاح اقدام نمایند و در خصوص اشخاص حقوقی، موضوع اساسنامه شرکت کننده می بایست مرتبط با موضوع مزایدات باشد، در غیر اینصورت به پیشنهادات مربوطه ترتیب اثر داده نخواهد شد
 • شرکت کنندگان در مزایدات می بایست حداقل به میزان مبلغ مزایده، کارکرد در قراردادهای مشابه در 5 سال گذشته (حداکثر در 6 قرارداد) داشته باشند و مدارک و مستندات آن (شامل رونوشت قرارداد به همراه آخرین صورت وضعیت های مالی تأیید شده یا مفاصا حساب تامین اجتماعی درخصوص کارهای اتمام یافته) را در پاکت "ب" ارائه نمایند در غیر اینصورت به پیشنهاد مربوطه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • شرکت کنندگان می بایست حداقل یک رضایتنامه از کارهای ارائه شده در بند فوق را ارائه نمایند در غیر اینصورت به پیشنهاد مربوطه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • شرکت کنندگان می توانند نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت در هر سه مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی (سه بسته) اقدام نمایند، ولی حداکثر در دو بسته می توانند به عنوان برنده مزایده انتخاب شوند.
 • انعقاد قرارداد با برنده مزایده چنانچه ایشان با سازمان یا شرکتهای تابعه قرارداد داشته و یا در سالهای گذشته به پایان رسیده باشد منوط به ارائه تسویه حساب نهایی با امور مالی و ارائه مستندات آن می باشد، در غیر اینصورت تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار نامبرده به نفع مزایده گزار ضبط خواهد گردید و ایشان در اینخصوص حق هرگونه ادعایی را نخواهد داشت.
 • به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضا مدت مقرر درفراخوان واصل شود، مطلقاً ترتیب اثرداده نخواهد شد.
 • به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش یا کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • هزینه درج هر دو نوبت آگهی و هزینه کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد.
 • پیشنهادات شرکت کنندگان حداقل تا 3 ماه بعد از آخرین موعد تسلیم پیشنهادها، اعتبار خواهد داشت و برای یک دوره سه ماهه دیگر قابل تمدید می باشد.
 • سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده درج گردیده است.
 • جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 44421380-076 تماس یا به سایت های www.kish.ir و www.urban.kish.ir مراجعه فرمایید.

دانلود متن آگهی