مناقصـه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای عملیات رنگ آمیزی مبلمان، تجهیزات شهری، ابنیه های عمومی و جداول حاشیه معابردر سطح جزیره زیبای کیش

 

آگهی مناقصـه عمومی  یک مرحله ای

تهیه مصالح و اجرای عملیات رنگ آمیزی مبلمان، تجهیزات شهری، ابنیه های عمومی و جداول حاشیه معابردر سطح جزیره زیبای ­کیش

 

 • شماره مناقصه: ن/ع/1401/30
 • نام مناقصه­ گزار: شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش
 • نشانی مناقصه­ گزار:

​​-​دفتر مرکزی: جزیره کیش- میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع اداری پارس- شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش. تلفن: 44421380- 076

- دفتر تهران: بزرگراه آفریقا- بالاتر از چهارراه شهید حقانی (جهان کودک)- نبش خیابان کیش- ساختمان شماره 45 -  طبقه همکف.تلفن: 88780747 021 و 8-88872235-021

 • موضوع مناقصه:تهیه مصالح و اجرای عملیات رنگ آمیزی مبلمان، تجهیزات شهری، ابنیه های عمومی و جداول حاشیه معابردر سطح جزیره زیبای کیش به شرح مندرج در اسناد به مدت 6 ماه شمسی
 • مبلغ برآورد: 145.668.694.200(یکصد و چهل و پنج میلیارد و ششصد وشصت و هشت میلیون و ششصد و نود و چهار هزار و دویست ریال)
 • تاریخ فروش اسناد مناقصه: از تاریخ درج آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری مورخ 1401/10/24
 • آخرین مهلت تحویل اسناد و ارائه پیشنهادها: از تاریخ اتمام مهلت فروش اسناد تا پایان وقت اداری مورخ 1401/11/03
 • محل فروش و تحویل پیشنهادها: دبیرخانه دفتر مرکزی و دفتر تهران مناقصه­ گزار
 • تاریخ و  محل گشایش پیشنهادها (پاکات "الف" و "ب" و "ج"): ساعت 10:00 مورخ 1401/11/05 در دفتر مرکزی مناقصه­ گزار

      تبصره:حضور نماینده تام الاختیار پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی  پاکات "ج"در صورت ارائه معرفی­نامه معتبر کتبی، مجاز می­­ باشد.

 • مبلغ خرید اسناد مناقصه: 3.000.000 (سه میلیون) ریال که می بایست به روش ذیل ارائه شود:

-   رسید واریز نقدی به حساب شماره 411043777889991  نزد بانک سپه شعبه بازار ونوس جزیره کیش

 • مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:7.283.434.710 ریال که می بایست به یکی از سه روش ذیل ارائه شود : 
 1. ارائه رسید بانکی واریز نقدی به شماره حساب  411043777889991  نزد بانک سپه شعبه بازار ونوس جزیره کیش
 2. ارائه چک بانکی تضمینی در وجه مناقصه­ گزار
 3. ارائه ضمانتنامه بانکی بدون هرگونه قید و شرط به نام شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش مطابق اسناد مناقصه
 • ترتیب دریافت اسناد مناقصه:

شرکت کنندگان در مناقصه پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای خود را به ترتیب زیر تهیه و به مناقصه­گزار تسلیم نمایند:

 1. تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهاد ها
 2. تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان
 3. دریافت رسید تحویل پیشنهادها
 • سایر شرایط مناقصه:

-شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دارای هر سه شرط زیر باشند.در صورت عدم ارائه هر یک از موارد ذیل شرکت کننده از مناقصه حذف می گردد:

1. دارای گواهینامه معتبر صلاحیت پیمانکاری حداقل رتبه 5 در رشته ابنیه و ساختمان از سازمان برنامه و بودجه کشور باشند و رونوشت آن را در پاکت "ب" ارائه نمایند.

2. شرکت کنندگان می بایست حداقل نصف مبلغ مناقصه قراردادهای مشابه (حداکثر در 5 قرارداد) در پنج سال گذشته داشته باشند و مدارک و مستندات آن (شامل رونوشت قرارداد به همراه آخرین صورت وضعیت تایید شده یا مفاصا حساب تامین اجتماعی در خصوص کارهای اتمام یافته) را در پاکت "ب" ارائه نمایند.

تبصره: منظور از قراردادهای مشابه صرفاً قراردادهایی در زمینه رنگ آمیزی می باشد.چنانچه در پیمان های انجام شده بخش رنگ آمیزی در فهرست بهاء منضم بود می بایست صورت وضعیت مربوط به فصل رنگ آمیزی که به تائید کارفرما رسیده است ضمیمه گردد و صرفاً مبلغ فصل مربوط در محاسبه کار مشابه لحاظ می گردد.

3. ارائه یک رضایتنامه از قراردادهای مشابه ارائه شده در بند 2 الزامی است.

- نماینده پیشنهاد دهنده می بایست در محدوده زمانی تاریخ فروش اسناد لغایت پایان تحویل اسناد نسبت به بازدید از محل پروژه اقدام نماید. حضور نیافتن جهت بازدید و عدم تکمیل و ارائه فرم بازدید تایید شده از سوی مناقصه گزار به منزله حذف از مناقصه خواهد بود.

 • هزینه درج هر دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
 • پیشنهادات شرکت کنندگان حداقل تا 3 ماه بعد از آخرین موعد تسلیم پیشنهادها، اعتبار خواهد داشت و برای یک دوره سه ماهه دیگر قابل تمدید می باشد.
 • سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است.
 • جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 44421380-076 تماس یا به سایت های www.kish.ir و www.urban.kish.ir مراجعه فرمایید.
 • دانلود متن آگهی