مناقصـه عمومی دو مرحله ای تهیه مصالح و اجرای شبکه فاضلاب سایت 163 هکتاری جزیره زیبای کیش

 

آگهی مناقصـه عمومی دو مرحله ای

تهیه مصالح و اجرای شبکه فاضلاب سایت 163 هکتاری جزیره زیبای کیش

 

 • شماره مناقصه: ن/ع/1401/29
 • نام مناقصه­ گزار: شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش
 • نشانی مناقصه­ گزار:

- دفتر مرکزی: جزیره کیش- میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع اداری پارس- شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش.

تلفن: 44421380- 076

- دفتر تهران: بزرگراه آفریقا- بالاتر از چهارراه شهید حقانی (جهان کودک)- نبش خیابان کیش- ساختمان شماره 45 -  طبقه همکف.

تلفن: 88780747 021 و 8-88872235-021

 • موضوع مناقصه: تهیه مصالح و اجرای شبکه فاضلاب سایت163 هکتاری جزیره زیبای کیش به شرح مندرج در اسناد به مدت 12 ماه شمسی
 • مبلغ برآورد:275.663.367.610(دویست وهفتاد و پنج میلیارد و ششصد و شصت و سه میلیون و سیصد و شصت و هفت هزار و ششصد و ده ریال)
 • تاریخ فروش اسناد مناقصه: از تاریخ درج آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری مورخ 1401/10/24
 • آخرین مهلت تحویل اسناد و ارائه پیشنهادها: از تاریخ اتمام مهلت فروش اسناد تا پایان وقت اداری مورخ 1401/11/03
 • محل فروش و تحویل پیشنهادها: دبیرخانه دفتر مرکزی و دفتر تهران مناقصه­ گزار
 • تاریخ و  محل گشایش پیشنهادها (پاکات "الف" و "ب"): ساعت 10:00 مورخ 1401/11/05 در دفتر مرکزی مناقصه­ گزار

تبصره 1:  زمان و مکان تشکیل جلسه گشایش پاکت های قیمت"ج"در جلسه گشایش پاکت های"الف"و"ب" اعلام خواهد شد.

      تبصره 2:حضور نماینده تام الاختیار پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی  پاکات "ج"در صورت ارائه معرفی­نامه معتبر کتبی، مجاز می­­باشد.

 • مبلغ خرید اسناد مناقصه: 3.000.000 (سه میلیون) ریال که می بایست به روش ذیل ارائه شود:

-   رسید واریز نقدی به حساب شماره 411043777889991  نزد بانک سپه شعبه بازار ونوس جزیره کیش

 • مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : 11.513.267.352 ریال که می بایست به یکی از سه روش ذیل ارائه شود : 
 1. ارائه رسید بانکی واریز نقدی به شماره حساب  411043777889991  نزد بانک سپه شعبه بازار ونوس جزیره کیش
 2. ارائه چک بانکی تضمینی در وجه مناقصه­گزار
 3. ارائه ضمانتنامه بانکی بدون هرگونه قید و شرط به نام شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش مطابق اسناد مناقصه
 • ترتیب دریافت اسناد مناقصه:

شرکت کنندگان در مناقصه پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای خود را به ترتیب زیر تهیه و به مناقصه­ گزار تسلیم نمایند:

 1. تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهاد ها
 2. تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان
 3. دریافت رسید تحویل پیشنهادها
 • سایر شرایط مناقصه:

- پیشنهاد دهندگان مطابق اسناد مناقصه مورد ارزیابی فنی بازرگانی قرار می گیرند و ضریب تأثیر فنی 30% و حداقل امتیاز قابل قبول برای پذیرفتن پیشنهادات 65 می باشد.

تبصره: شرکت کنندگان در مناقصه می بایست حداقل دارای گواهینامه های معتبر صلاحیت پیمانکاری رتبه 5 رشته آب از سازمان برنامه و بودجه کشور باشند و رونوشت آن ها را در پاکت "ب" قرار دهد. در صورت عدم ارائه، در ارزیابی فنی- بازرگانی پیشنهاد دهنده فاقد صلاحیت تشخیص داده شده و از مناقصه حذف خواهد گردید.

 • به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش یا کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • هزینه درج هر دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
 • پیشنهادات شرکت کنندگان حداقل تا 3 ماه بعد از آخرین موعد تسلیم پیشنهادها، اعتبار خواهد داشت و برای یک دوره سه ماهه دیگر قابل تمدید می باشد.
 • سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است.
 • جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 44421380-076 تماس یا به سایت های www.kish.ir و www.urban.kish.ir مراجعه فرمایید.
 • دانلود متن آگهی