معرفی و سوابق معاونت

 

 

غفار آقازاده  متولد: 

- تحصیلات:

 

 

 

 

سوابق اجرایی و مسؤلیت ها:

 

 

 

چارت سازمانی معاونت فنی و عمرانی