معرفی مسئولین

محسن نظرپور

محسن نظرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل

میثم سام بند

میثم سام بند

عضو هیأت مدیره

فرهاد قربانی

فرهاد قربانی

سرپرست معاونت مالی، اداری و پشتیبانی

حمیدرضا طبی مسرور

حمیدرضا طبی مسرور

معاون شهرسازی و معماری

غفار آقازاده

غفار آقازاده

معاون امور شهری و محیط زیست

عزیزاله فرضی پور

عزیزاله فرضی پور

معاون ورزش و تفریحات سالم

هادی لکزی

هادی لکزی

سرپرست معاونت فنی و عمرانی