معرفی مسئولین

ابوالفضل طیبی

ابوالفضل طیبی

رییس هیات مدیره و مدیرعامل

فرهام مقدم راد

فرهام مقدم راد

نایب رئیس هیأت مدیره

آرتا فرهودی

آرتا فرهودی

عضو هیأت مدیره

محمود نوکاریزی

محمود نوکاریزی

عضو هیأت مدیره

علیرضا جاوید

علیرضا جاوید

عضو هیأت مدیره

غلامرضا کردی داریان

غلامرضا کردی داریان

معاون معماری و شهرسازی

غفار آقازاده

غفار آقازاده

معاون امور شهری و محیط زیست و سرپرست معاونت فنی و عمرانی