آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای

واگذاری استیجاری بازار ماهی جزیره زیبای کیش

 • شماره مزایده: ز/ع/1401/03
 • نام مزایده ­گزار: شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش
 • نشانی مزایده ­گزار:
 1. دفتر مرکزی: جزیره کیش- میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع اداری پارس- شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش.

تلفن: 44421380- 076

 1. دفتر تهران: بزرگراه آفریقا- بالاتر از چهارراه شهید حقانی (جهان کودک)- نبش خیابان کیش- ساختمان شماره 45 -  طبقه همکف.

تلفن: 88780747 021 و 8-88872235-021

 • موضوع مزایده: واگذاری استیجاری بازار ماهی جزیره زیبای کیش به شرح مندرج در اسناد به مدت 12ماه شمسی.
 • مبلغ برآورد پایه : -/25.182.600.000 ریال (بیست و پنج میلیارد و یکصد و هشتاد و دو میلیون و ششصد هزار ریال).
 • تاریخ فروش اسناد مزایده: از تاریخ درج آگهی نوبت دوم تا پایان وقت اداری مورخ 1401/11/04
 • آخرین مهلت تحویل اسناد و ارائه پیشنهادها: از تاریخ اتمام مهلت فروش اسناد تا پایان وقت اداری مورخ 1401/11/16
 • محل فروش و تحویل پیشنهادها: دبیرخانه دفتر مرکزی و دفتر تهران مزایده گزار
 • تاریخ و  محل گشایش پیشنهادها (پاکات "الف" و "ب" و "ج"): ساعت 10:00 مورخ 1401/11/18 در دفتر مرکزی مزایده ­گزار

      تبصره :حضور نماینده تام الاختیار پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی  پاکات "ج"در صورت ارائه معرفی­نامه معتبر کتبی، مجاز می­­باشد.

 • مبلغ خرید اسناد مزایده: 3.000.000 (سه میلیون) ریال که می بایست به روش ذیل ارائه شود:
 • رسید واریز نقدی به حساب شماره 411043777889991  نزد بانک سپه شعبه بازار ونوس جزیره کیش
 • مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار، مبلغ -/1.259.130.000ریال (یک میلیارد و دویست و پنجاه و نه میلیون و یکصد و سی هزار ریال) می باشد که می بایست به یکی از سه روش ذیل ارائه شود : 
 1. ارائه رسید بانکی واریز نقدی به شماره حساب  411043777889991  نزد بانک سپه شعبه بازار ونوس جزیره کیش
 2. ارائه چک بانکی تضمینی در وجه مزایده­ گزار
 3. ارائه ضمانتنامه بانکی بدون هرگونه قید و شرط به نام شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش مطابق اسناد مزایده
 • ترتیب دریافت اسناد مزایده:

شرکت کنندگان در مزایده پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای خود را به ترتیب زیر تهیه و به مزایده­ گزار تسلیم نمایند:

 1. تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهاد ها
 2. تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان
 3. دریافت رسید تحویل پیشنهادها
 • سایر شرایط مزایده:
 • شرکت­ کنندگان درمزایده می بایست دارای هر دو شرط زیر باشند، درصورت عدم ارائه هریک از موارد ذیل شرکت­ کننده از مزایده حذف می گردد:
 1. شرکت کنندگان می بایست دارای معادل حداقل دویست میلیارد ریال تمکن مالی باشند و نسبت به ارائه گواهی بانکی مبنی بر اعتبار و تمکن ایشان با ذکر دقیق مبلغ و همچنین نسبت به ارائه معدل حساب یکساله خود و یا ارائه اسناد مالکیت املاک خود (سند تک برگ رسمی) به همراه قیمت کارشناسی رسمی دادگستری اقدام نمایند.(ارائه سند تک برگ رسمی می بایست به نام مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیات مدیره باشد).
 2. شرکت کنندگان می بایست نسبت به ارائه مجوز فعالیت اقتصادی فعال یا پروانه کسب/ صنعتی فعال(حداقل در 5 سال گذشته) در زمینه تولید، توزیع، فرآوری و یا پرورش صنایع پروتئینی و شیلات اقدام نمایند.
 •  شرکت کنندگان در مزایده صرفاً اشخاص حقوقی می باشند.
 • شرکت کنندگان می بایست برای کل بازار ماهی قیمت پیشنهادی خود را اعلام نمایند و در صورت برنده شدن حق غرفه بندی بازار و اجاره دادن به اشخاص دیگر را ندارند.
 • شرکت کنندگان قبل از شرکت در مزایده می بایست نسبت به ارائه تسویه حساب از معاونت مالی و اداری شرکت عمران، آب و خدمات اقدام نمایند، در صورت عدم اخذ گواهی تسویه حساب و در صورت بدهی شرکت کننده، به مزایده گزار، نامبرده از مزایده حذف و حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط می نماید.
 • به پیشنهاداتی که کمتر از قیمت پایه باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد و از مزایده حذف خواهند گردید.
 • به منظور بازدید از محل موضوع مزایده و اطلاع از شرایط و ضوابط حاکم بر منطقه، نماینده پیشنهاد دهنده می بایست درمحدوده زمانی تاریخ فروش اسناد لغایت پایان تحویل اسناد نسبت به بازدید از محل موضوع مزایده اقدام نماید. حضور نیافتن جهت بازدید و عدم تکمیل و ارائه فرم بازدید تایید شده از سوی مزایده گزار به منزله حذف از مزایده خواهد بود.
 • به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط،مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش یا کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • هزینه درج هر دو نوبت آگهی در روزنامه ها و هزینه کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد.
 • پیشنهادات شرکت کنندگان حداقل تا 3 ماه بعد از آخرین موعد تسلیم پیشنهادها، اعتبار خواهد داشت و برای یک دوره سه ماهه دیگر قابل تمدید می باشد.
 • سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده درج گردیده است.
 • جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 44421380-076 تماس یا به سایت های www.kish.ir و www.urban.kish.ir مراجعه فرمایید.

دانلود متن آگهی