آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای

واگذاری استیجاری فضاهای تبلیغاتی (بسته های 1 و 2 و 3) در سطح جزیره زیبای کیش

 • نام مزایده­ گزار: شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش
 • نشانی مزایده ­گزار:
 1. دفتر مرکزی: جزیره کیش- میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع اداری پارس- شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش.

تلفن: 44421380- 076

 1. دفتر تهران: بزرگراه آفریقا- بالاتر از چهارراه شهید حقانی (جهان کودک)- نبش خیابان کیش- ساختمان شماره 45 -  طبقه همکف.

تلفن: 88780747 021 و 8-88872235-021

 • موضوع مزایده: واگذاری استیجاری فضاهای تبلیغاتی ( بسته های  1 و 2 و 3 ) در سطح جزیره زیبای کیش به شرح مندرج در اسناد به مدت 12 ماه شمسی.

ردیف

موضوع

شماره مزایده

برآورد اولیه (ریال)

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (ریال)

1

واگذاری استیجاری فضاهای تبلیغاتی (بسته یک ) در  سطح جزیره زیبای کیش

ز/ع/02/1402/06

99.798.848.522

4.989.942.426

2

واگذاری استیجاری فضاهای تبلیغاتی (بسته دو) در سطح جزیره زیبای کیش

ز/ع/02/1402/07

87.524.814.217

4.376.240.711

3

واگذاری استیجاری فضاهای تبلیغاتی (بسته سه) در  سطح جزیره زیبای کیش

ز/ع/02/1402/08

75.226.617.324

3.761.330.866

 
 • مبلغ کل برآورد: 262.550.280.063 (دویست و شصت و دو میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون و دویست و هشتاد هزار و شصت و سه ریال)
 • تاریخ فروش اسناد مزایده: از تاریخ درج آگهی نوبت دوم تا پایان وقت اداری مورخ 1402/11/25
 • آخرین مهلت تحویل اسناد و ارائه پیشنهادها: از تاریخ اتمام مهلت فروش اسناد تا  ساعت 14:00 مورخ 1402/12/05
 • محل فروش و تحویل پیشنهادها: دبیرخانه دفتر مرکزی و دفتر تهران مزایده­ گزار
 • تاریخ و  محل گشایش پیشنهادها (پاکات "الف" و "ب" و "ج"): ساعت 09:00 مورخ 1402/12/07 در دفتر مرکزی مزایده ­گزار

   تبصره :حضور نماینده تام الاختیار پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی  پاکات "ج"در صورت ارائه معرفی­نامه معتبر کتبی، مجاز می­­ باشد.

 • مبلغ خرید هر یک از اسناد مزایده: 10.000.000 (ده میلیون) ریال که می بایست به روش ذیل ارائه شود:          

-   رسید واریز نقدی به حساب شماره 411043777889991  نزد بانک سپه شعبه مرکزی جزیره کیش

 • مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار برای هر بسته، مطابق جدول فوق می باشد که می بایست به یکی از سه روش ذیل ارائه شود : 
 1. ارائه رسید بانکی واریز نقدی به شماره حساب  411043777889991  نزد بانک سپه شعبه مرکزی جزیره کیش
 2. ارائه چک بانکی تضمینی در وجه مزایده ­گزار
 3. ارائه ضمانتنامه بانکی بدون هرگونه قید و شرط به نام شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش مطابق اسناد مزایده
 • ترتیب دریافت اسناد مزایده:

شرکت کنندگان در مزایده پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای خود را به ترتیب زیر تهیه و به مزایده ­گزار تسلیم نمایند:

 1. تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهاد ها
 2. تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان
 3. دریافت رسید تحویل پیشنهادها
 • سایر شرایط مزایده:
 • موضوع اساسنامه شرکت کننده می بایست مرتبط با موضوع مزایده باشد، در غیر اینصورت به پیشنهادات مربوطه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • شرکت کنندگان می توانند نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت در هر سه مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی (سه بسته) اقدام نمایند، و در صورت کسب شرایط لازم می توانند در هر سه بسته به عنوان برنده مزایده انتخاب گردند.
 • ارائه حداقل دو قرارداد با موضوع مشابه تبلیغات محیطی شرکت لازم می باشد (قرارداد با نهادهای عمومی).
 • ارائه یک رضایت نامه از قرارداد های ارائه شده (بندفوق) الزامی می باشد.
 • شرکت کنندگان که با سازمان منطقه آزاد کیش و یا شرکت های تابعه دارای قرارداد بوده می بایست نسبت به ارائه تسویه حساب مالی و نهایی در پاکت "ب" اقدام نمایند، در صورت عدم ارائه گواهی تسویه حساب، شرکت کننده از مزایدات حذف و حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط می نماید.
 • به پیشنهاداتی که کمتر از قیمت پایه باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد و از مزایدات حذف خواهند گردید.
 • به منظور بازدید از محل موضوع مزایدات و اطلاع از شرایط و ضوابط حاکم بر منطقه، نماینده پیشنهاد دهنده می بایست درمحدوده زمانی تاریخ فروش اسناد لغایت پایان تحویل اسناد نسبت به بازدید از محل موضوع مزایدات اقدام نماید. حضور نیافتن جهت بازدید و عدم تکمیل و ارائه فرم بازدید تایید شده از سوی مزایده گزار به منزله حذف از مزایدات خواهد بود.
 • به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش یا کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • هزینه درج هر دو نوبت آگهی در روزنامه ها و هزینه کارشناسی به عهده برندگان مزایده می باشد.
 • پیشنهادات شرکت کنندگان حداقل تا 3 ماه بعد از آخرین موعد تسلیم پیشنهادها، اعتبار خواهد داشت و برای یک دوره سه ماهه دیگر قابل تمدید می باشد.
 • سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده درج گردیده است.
 • جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 44421380-076 تماس یا به سایت های www.kish.ir و www.urban.kish.ir مراجعه فرمایید.

دانلود متن آگهی