آگهی تجدید مزایدات عمومی یک مرحله ای فروش مواد بازیافتی و اقلام ضایعاتی

موجود در سایت بازیافت جزیره زیبای کیش (3 بسته)

 • نام مزایده ­گزار: شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش
 • نشانی مزایده گزار:
 • دفتر مرکزی: جزیره کیش- میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع اداری پارس- شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش. تلفن: 44421380- 076
 • دفتر تهران: بزرگراه آفریقا- بالاتر از چهارراه شهید حقانی (جهان کودک)- نبش خیابان کیش- ساختمان شماره 45 -طبقه همکف. تلفن: 88780747 021  و  8-88872235-021

ردیف

موضوع  مزایده

مقدار کل (تن)

مبلغ برآورد پایه (ریال )

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار(ریال)

شماره مزایده

مدت مزایده

1

فروش مواد بازیافتی و اقلام ضایعاتی (انواع بطری پت) موجود در سایت بازیافت جزیره کیش

178

16.185.550.000

809.277.500

ز/ع/02/1400/01

45روز

2

فروش مواد بازیافتی و اقلام ضایعاتی (انواع نایلون و گونی) موجود در سایت بازیافت جزیره کیش

225

11.085.000.000

554.250.000

ز/ع/02/1400/02

45روز

3

فروش مواد بازیافتی و اقلام ضایعاتی (انواع لاک- سبد و ظروف یکبار مصرف و فویل غذا) موجود در سایت بازیافت جزیره کیش

130

10.251.000.000

512.550.000

ز/ع/02/1400/03

45روز

 
 • تاریخ فروش اسناد مزایده: از تاریخ درج آگهی نوبت دوم تا پایان وقت اداری مورخ 1400/04/15
 • آخرین مهلت تحویل اسناد و ارائه پیشنهادها: از تاریخ اتمام مهلت فروش اسناد تا پایان وقت اداری مورخ 1400/04/26
 • محل فروش و تحویل پیشنهادها: دبیرخانه دفتر مرکزی و دفتر تهران مزایده ­گزار
 • تاریخ و محل گشایش پیشنهادها: ساعت 10:00 صبح روز دوشنبه مورخ 1400/04/28 در دفتر مرکزی مزایده­ گزار

تبصره: حضور نماینده تام الاختیار پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی در صورت ارائه معرفی­نامه معتبر کتبی، مجاز می­­باشد.

 • مبلغ خرید هر یک از اسناد مزایده: 2.000.000 (دو میلیون) ریال که می بایست به روش ذیل ارائه شود :

- ارائه رسید بانکی واریز نقدی به شماره حساب  1-77788999-820-4110 نزد بانک سپه (انصار سابق) شعبه بازار ونوس جزیره کیش

 • مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مطابق جدول فوق که می بایست به یکی از سه روش ذیل ارائه شود :
 1. ارائه رسید بانکی واریز نقدی به شماره حساب1-77788999-820-4110 نزد بانک سپه (انصار سابق) شعبه بازار ونوس جزیره کیش
 2. ارائه چک بانکی تضمینی در وجه مزایده­ گزار
 3. ارائه ضمانتنامه بانکی بدون هرگونه قید و شرط به نام شرکت عمران آب و خدمات منطقه آزاد کیش مطابق اسناد مزایده
 • ترتیب دریافت اسناد مزایده:

شرکت کنندگان در مزایده پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای خود را به ترتیب زیر تهیه و به مزایده­ گزار تسلیم نمایند :

 1. تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهاد ها
 2. تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان
 3. دریافت رسید تحویل پیشنهادها
 • سایر شرایط مزایده:
 
 • شرکت کنندگان می توانند از اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند.
 • به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضا مدت مقرر درفراخوان واصل شود، مطلقاً ترتیب اثرداده نخواهد شد.
 • به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش یا کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • هزینه درج هر دو نوبت آگهی و هزینه کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد.
 • پیشنهادات شرکت کنندگان حداقل تا 3 ماه بعد از آخرین موعد تسلیم پیشنهادها، اعتبار خواهد داشت و برای یک دوره سه ماهه دیگر قابل تمدید می باشد.
 • سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده درج گردیده است.
 • جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 44421380-076 تماس یا به سایت های www.kish.ir و www.urban.kish.ir مراجعه فرمایید .

دانلود متن آگهی