دیدار مدیر عامل شرکت عمران آب و خدمات با امام جمعه کیش

تاریخ: 1402/11/15

عکاس: جعفر همافر