برگزاری دوره آموزشی نیروهای تازه ورود اداره آتش نشانی کیش

تاریخ: 1402/11/17

عکاس: جعفر همافر