بازدید مدیر عامل و مسئولان شرکت عمران آب و خدمات از کمپ نوروزی مصلی کیش

تاریخ: 1402/11/15

عکاس: جعفر همافر