بازدید مدیرعامل شرکت عمران ،آب و خدمات از اردوی تیم ملی ترامپولین در کیش

تاریخ: 1401/10/13

عکاس: جعفر همافر