استمرار و تسریع عملیات زیرسازی و نوسازی آسفالت میدان پردیس

تاریخ: 1401/010/15

عکاس: جعفر همافر