اجرای عملیات آسفالت فاز هفت صدف کیش

تاریخ: 1401/10/07

عکاس: جعفر همافر