اجرای عملیات سیمان کاری دیوار های منازل روستای باغوی کیش

تاریخ: 1401/11/03

عکاس: جعفر همافر