اجرای عملیات آسفالت در معابر تازه احداث جزیره کیش

تاریخ: 1402/11/02

عکاس: جعفر همافر