آگهی مناقصـه عمومی یک مرحله ای

تهیه مصالح و احداث شبکه توزیع آب، تهیه مصالح و احداث مخازن 200متر مکعبی زمینی و 20متر مکعبی کامپوزیتی هوایی مجموعه ورزشی المپیک کیش

 • شماره مناقصه: ن/ع/1402/19
 • نام مناقصه­ گزار: شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش
 • نشانی مناقصه ­گزار:
 • دفتر مرکزی: جزیره کیش- میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع اداری پارس- شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش.

تلفن: 44421380- 076

 • دفتر تهران: بزرگراه آفریقا- بالاتر از چهارراه شهید حقانی (جهان کودک)- نبش خیابان کیش- ساختمان شماره 45 -  طبقه همکف.

تلفن: 88780747 021 و 8-88872235-021

 • موضوع مناقصه: تهیه مصالح و احداث شبکه توزیع آب، تهیه مصالح و احداث مخازن 200متر مکعبی زمینی و 20متر مکعبی کامپوزیتی هوایی مجموعه ورزشی المپیک کیش به شرح مندرج در اسناد به مدت 6(شش) ماه شمسی.
 • مبلغ برآورد: 81.088.985.934 (هشتاد و یک میلیارد و هشتاد و هشت میلیون و نهصد و هشتاد و پنج هزار و نهصد و سی و چهار ریال)
 • تاریخ فروش اسناد مناقصه: از تاریخ درج آگهی نوبت دوم تا پایان وقت اداری مورخ 1402/10/24
 • آخرین مهلت تحویل اسناد و ارائه پیشنهادها: از تاریخ اتمام مهلت فروش اسناد تا پایان وقت اداری مورخ 1402/11/07
 • محل فروش و تحویل پیشنهادها: دبیرخانه دفتر مرکزی و دفتر تهران مناقصه­ گزار
 • تاریخ و محل گشایش پیشنهادها (پاکات "الف"، "ب" و "ج"   ): ساعت 09:00 مورخ 1402/11/09 در دفتر مرکزی مناقصه­ گزار

تبصره: حضور نماینده تام الاختیار پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پاکات "ج"در صورت ارائه معرفی نامه معتبر کتبی، مجاز می باشد.

 • مبلغ خرید اسناد مناقصه:10.000.000 (ده میلیون ریال) ریال که می بایست به روش ذیل ارائه شود:

-  ارائه رسید بانکی واریز نقدی به شماره حساب  411043777889991  نزد بانک سپه شعبه مرکزی جزیره کیش

 • مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : 4.054.449.297 ریال که می بایست به یکی از سه روش ذیل ارائه شود : 
 1. ارائه رسید بانکی واریز نقدی به شماره حساب 411043777889991  نزد بانک سپه شعبه مرکزی جزیره کیش
 2. ارائه چک بانکی تضمینی در وجه مناقصه­ گزار
 3. ارائه ضمانتنامه بانکی بدون هرگونه قید و شرط به نام شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش مطابق اسناد مناقصه
 • ترتیب دریافت اسناد مناقصه:

شرکت کنندگان در مناقصه پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای خود را به ترتیب زیر تهیه و به مناقصه­ گزار تسلیم نمایند:

 1. تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهاد ها
 2. تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان
 3. دریافت رسید تحویل پیشنهادها
 • سایر شرایط مناقصه:
 1.  شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دارای گواهینامه معتبر صلاحیت پیمانکاری حداقل رتبه 5 رشته آب یا رتبه 5 رشته ابنیه از سازمان برنامه و بودجه کشور باشند و رونوشت آن را در پاکت "ب" ارائه نمایند.
 2. پیشنهاد دهندگان می بایست حداقل یک و نیم برابر برآورد مبلغ مناقصه قراردادهای مشابه (حداکثر در4 قرارداد)در پنج سال گذشته(صرفاً قراردادهایی با موضوع اجرای شبکه آب و فاضلاب یا احداث مخازن ذخیره آب زمینی و هوایی) داشته باشند و مدارک و مستندات آن (شامل رونوشت قرارداد به همراه آخرین صورت وضعیت تایید شده یا مفاصا حساب تامین اجتماعی در خصوص کارهای اتمام یافته) را در پاکت "ب" ارائه نمایند.
 3.  پیشنهاد دهندگان می بایست حداقل یک رضایت نامه از قراردادهای مشابه انجام شده را در پاکت "ب" ارائه نمایند.
 4.  به منظور بازدید از محل موضوع مناقصه و اطلاع از شرایط و ضوابط حاکم بر منطقه، نماینده پیشنهاد دهنده می بایست درمحدوده زمانی تاریخ فروش اسناد لغایت پایان تحویل اسناد نسبت به بازدید از محل موضوع مناقصه اقدام نماید. حضور نیافتن جهت بازدید و عدم تکمیل و ارائه فرم بازدید تایید شده از سوی مناقصه گزار به منزله حذف از مناقصه خواهد بود.  
 • به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش یا کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • هزینه درج هر دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
 • پیشنهادات شرکت کنندگان حداقل تا 3 ماه بعد از آخرین موعد تسلیم پیشنهادها، اعتبار خواهد داشت و برای یک دوره سه ماهه دیگر قابل تمدید می باشد.
 • سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است.
 • جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 44421380-076 تماس یا به سایت های www.kish.ir و www.urban.kish.ir مراجعه فرمایید.

دانلود متن آگهی