آگهی مناقصـه عمومی یک مرحله ای

تعمیر، نگهداری و راهبری از تاسیسات و فرآیندهای کلیه تصفیه خانه ها،

ایستگاه های پمپاژ و خطوط انتقال فاضلاب تحت فشار مربوطه

در سطح جزیره زیبای کیش                  

 • شماره مناقصه: ن/ع/1401/12
 • نام مناقصه­ گزار: شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش
 • نشانی مناقصه­ گزار:
 1. دفتر مرکزی: جزیره کیش- میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع اداری پارس- شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش.

تلفن: 44421380- 076

 1. دفتر تهران: بزرگراه آفریقا- بالاتر از چهارراه شهید حقانی (جهان کودک)- نبش خیابان کیش- ساختمان شماره 45 -  طبقه همکف.

تلفن: 88780747 021 و 8-88872235-021

 • موضوع مناقصه: تعمیر، نگهداری و راهبری از تاسیسات و فرآیندهای کلیه تصفیه خانه ها، ایستگاه های پمپاژ و خطوط انتقال فاضلاب تحت فشار مربوطه در سطح جزیره زیبای کیش به شرح مندرج در اسناد به مدت 12 ماه شمسی
 • مبلغ برآورد: 69.654.304.605 (شصت و نه میلیارد و ششصد و پنجاه و چهار میلیون و سیصد و چهار هزار و ششصد و پنج ریال)
 • تاریخ فروش اسناد مناقصه: از تاریخ درج آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری مورخ 1401/04/15
 • آخرین مهلت تحویل اسناد و ارائه پیشنهادها: از تاریخ اتمام مهلت فروش اسناد تا پایان وقت اداری مورخ 1401/04/25
 • محل فروش و تحویل پیشنهادها: دبیرخانه دفتر مرکزی و دفتر تهران مناقصه ­گزار
 • تاریخ و  محل گشایش پیشنهادها (پاکات "الف" و "ب" و "ج"): ساعت 14:00 مورخ 1401/04/28 در دفتر مرکزی مناقصه ­گزار

   تبصره : حضور نماینده تام الاختیار پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی  پاکات "ج"در صورت ارائه معرفی­نامه معتبر کتبی، مجاز می­­باشد.

 • مبلغ خرید اسناد مناقصه: 3.000.000 (سه میلیون ریال) ریال که می بایست به روش ذیل ارائه شود:

-   رسید واریز نقدی به حساب شماره 411043777889991  نزد بانک سپه شعبه بازار ونوس جزیره کیش

 • مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : 3.482.715.230ریال که می بایست به یکی از سه روش ذیل ارائه شود : 
 1. ارائه رسید بانکی واریز نقدی به شماره حساب  411043777889991  نزد بانک سپه شعبه بازار ونوس جزیره کیش
 2. ارائه چک بانکی تضمینی در وجه مناقصه­ گزار
 3. ارائه ضمانتنامه بانکی بدون هرگونه قید و شرط به نام شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش مطابق اسناد مناقصه
 • ترتیب دریافت اسناد مناقصه:

شرکت کنندگان در مناقصه پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای خود را به ترتیب زیر تهیه و به مناقصه­ گزار تسلیم نمایند:

 1. تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهاد ها
 2. تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان
 3. دریافت رسید تحویل پیشنهادها
 • سایر شرایط مناقصه:
 1. شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دارای هر دو شرط ذیل باشند، درغیر اینصورت از مناقصه حذف می گردند:
  1. ارائه گواهینامه معتبر صلاحیت حداقل رتبه 3 بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب از وزارت نیرو یا حداقل رتبه 4 رشته تاسیسات و تجهیزات یا حداقل رتبه 4 رشته آب  از سازمان برنامه و بودجه کشور.

تبصره: شرکت کنندگان دارای رتبه های آب و تاسیسات و تجهیزات می بایست حداقل برابر مبلغ مناقصه قراردادهای مشابه (حداکثر پنج قرارداد) در پنج سال گذشته داشته باشند و مدارک و مستندات آن (شامل رونوشت قرارداد به همراه آخرین صورت وضعیت تائید شده یا مفاصاحساب تامین اجتماعی در خصوص کارهای اتمام یافته) را در پاکت "ب" ارائه نمایند.

 1. ارائه حداقل یک رضایت نامه از قراردادهای بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه ها الزامی می باشد.
 1. نماینده پیشنهاد دهنده می بایست در محدوده زمانی تاریخ فروش اسناد لغایت پایان تحویل اسناد نسبت به بازدید از محل پروژه اقدام نماید. حضور نیافتن جهت بازدید و عدم تکمیل و ارائه فرم بازدید تایید شده از سوی مناقصه گزار به منزله حذف از مناقصه خواهد بود.
 • به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش یا کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • هزینه درج هر دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
 • پیشنهادات شرکت کنندگان حداقل تا 3 ماه بعد از آخرین موعد تسلیم پیشنهادها، اعتبار خواهد داشت و برای یک دوره سه ماهه دیگر قابل تمدید می باشد.
 • سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است.
 • جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 44421380-076 تماس یا به سایت های www.kish.ir و www.urban.kish.ir مراجعه فرمایید.

دانلود متن آگهی