آگهی مناقصـات عمومی دو مرحله ای

نگهداری فضای سبز مناطق سه گانه(یک ، دو و سه)و  پارک های واقع درجزیره زیبای کیش

 • نام مناقصه­ گزار: شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش
 • نشانی مناقصه­ گزار:
 • دفتر مرکزی: جزیره کیش- میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع اداری پارس- شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش. تلفن: 44421380- 076
 • دفتر تهران: بزرگراه آفریقا- بالاتر از چهارراه شهید حقانی (جهان کودک)- نبش خیابان کیش- ساختمان شماره 45 -  طبقه همکف.

تلفن: 88780747 021 و 8-88872235-021

 • موضوع مناقصات:  نگهداری فضای سبز مناطق سه گانه و پارک های واقع در جزیره زیبای کیش به شرح مندرج در اسناد به مدت 24 ماه شمسی

ردیف

موضوع

شماره مناقصه

برآورد اولیه (ریال)

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (ریال)

1

نگهداری فضای سبز منطقه یک جزیره زیبای کیش

ن/ع/1401/05

469.507.073.567

12.390.141.471

2

نگهداری فضای سبز منطقه دو جزیره زیبای کیش

ن/ع/1401/06

418.910.753.520

11.378.215.070

3

نگهداری فضای سبز منطقه سه جزیره زیبای کیش

ن/ع/1401/07

483.704.542.824

12.674.090.856

4

نگهداری و نگهبانی کامل محدوده پارک های شهر، سیمرغ، نیلوفر تا انتهای پارک جنگلی،باغ راه ایرانی و پارک خانواده در جزیره زیبای کیش

ن/ع/1401/08

425.977.473.624

11.519.549.472

 
 • تاریخ فروش اسناد مناقصات: از تاریخ درج آگهی نوبت دوم تا پایان وقت اداری مورخ 1401/04/15
 • آخرین مهلت تحویل اسناد و ارائه پیشنهادها: از تاریخ اتمام مهلت فروش اسناد تا پایان وقت اداری مورخ 1401/04/25
 • محل فروش و تحویل پیشنهادها: دبیرخانه دفتر مرکزی و دفتر تهران مناقصه­ گزار
 • تاریخ و محل گشایش پیشنهادها (پاکات "الف" و "ب"): ساعت 14:00 مورخ 1401/04/28 در دفتر مرکزی مناقصه­ گزار

تبصره 1: زمان و مکان تشکیل جلسه گشایش پاکت های قیمت"ج"در جلسه گشایش پاکت های"الف"و"ب"اعلام خواهد شد.

تبصره 2: حضور نماینده تام الاختیار پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی  پاکات "ج"در صورت ارائه معرفی­نامه معتبر کتبی، مجاز می­­باشد.

 • مبلغ خرید هر یک از  اسناد مناقصات: 5.000.000 (پنج میلیون) ریال که می بایست به روش ذیل ارائه شود:
 • رسید واریز نقدی به حساب شماره 411043777889991  نزد بانک سپه شعبه بازار ونوس جزیره کیش
 • مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار در هر مناقصه، مطابق جدول فوق می باشد که می بایست به یکی از سه روش ذیل ارائه شود :
 1. ارائه رسید بانکی واریز نقدی به شماره  حساب شماره 411043777889991 نزد بانک سپه شعبه ونوس جزیره کیش
 2. ارائه چک بانکی تضمینی در وجه مناقصه­ گزار
 3. ارائه ضمانتنامه بانکی بدون هرگونه قید و شرط به نام شرکت عمران آب و خدمات منطقه آزاد کیش مطابق اسناد مناقصه
 • ترتیب دریافت اسناد مناقصات:

          شرکت کنندگان در مناقصات پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای خود را به ترتیب زیر تهیه و به مناقصه­ گزار تسلیم نمایند :

 1. تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهاد ها
 2. تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان
 3. دریافت رسید تحویل پیشنهادها
 • سایر شرایط مناقصات:
 1. پیشنهاددهندگان برای هر مناقصه جداگانه مطابق اسناد مناقصه مورد ارزیابی فنی- بازرگانی قرار می گیرند و ضریب تأثیر فنی 20% و حداقل امتیاز قابل قبول برای پذیرفتن پیشنهادات 65 می باشد.
 2. با توجه به برگزاری مناقصات نگهداری فضای سبز مناطق سه گانه کیش و نگهداری پارک ها همزمان در یک روز و امکان شرکت در تمامی مناقصات مذکور توسط شرکت کنندگان، هر شرکت تنها می تواند در یکی ازمناطق مناقصات نگهداری فضای سبز و یا مناقصه نگهداری پارک ها به عنوان برنده مناقصه انتخاب گردد. ترتیب بازگشایی پاکات "ج"مناقصات به ترتیب منطقه سه، منطقه یک، پارک ها و منطقه دو می باشد.
 3. ارائه یک رضایتنامه از آخرین قرارداد مشابه شرکت کنندگان الزامی است و در خصوص شرکت کنندگانی که دارای قرارداد نگهداری فضای سبز با سازمان منطقه آزاد کیش و یا هر یک از شرکت های تابعه بوده اند اخذ رضایتنامه بروز از معاونت امور شهری و محیط زیست شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش الزامی است و در صورت عدم ارائه رضایتنامه مربوطه در ارزیابی پاکت "ب" از مناقصه حذف می گردند.
 4. به منظور بازدید از محل موضوع مناقصات و شرکت در جلسه توجیهی و اطلاع از شرایط و ضوابط حاکم بر مناطق، نماینده پیشنهاد دهندگان می بایست درساعت 12:00 مورخ 1401/04/21 در دفتر مرکزی مناقصه گزار حضور یابد حضور نیافتن جهت بازدید و شرکت در جلسه توجیهی و عدم تکمیل و ارائه فرم بازدید تایید شده مربوطه از سوی مناقصه گزار به منزله حذف از مناقصه خواهد بود.
 •  به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل شود،مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش یا کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • هزینه درج هر دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصات می باشد.
 • پیشنهادات شرکت کنندگان حداقل تا 3 ماه بعد از آخرین موعد تسلیم پیشنهادها، اعتبار خواهد داشت و برای یک دوره سه ماهه دیگر قابل تمدید می باشد.
 • سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصات درج گردیده است.
 • جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 44421380-076 تماس یا به سایت های www.kish.ir و www.urban.kish.ir مراجعه فرمایید .

دانلود متن آگهی