آغاز عملیات اجرایی روشنایی پیست دوچرخه سواری محور طلوع تا غروب کیش

تاریخ: 1400/02/01

عکاس: جعفر همافر