مانور امداد و نجات و اطفاءحریق در سایت بازیافت کیش

تاریخ: 1401/10/28

عکاس: جعفر همافر