بازدید مدیر عامل شرکت عمران ، آب و خدمات و رییس دادگستری از روند احداث ساختمان جدید دادگستری کیش

تاریخ: 1401/10/25

عکاس: جعفر همافر