ارائه خدمات حمل و نقل رایگان به سوگواران حسینی در روز عاشورا

تاریخ: 1401/05/17

عکاس: جعفر همافر