جلسه هماهنگی در خصوص حمل و نقل عمومی کیش

تاریخ: 1399/09/18

عکاس: جعفر همافر