اجرای عملیات آسفالت ورودی بندرگاه تجاری کیش

تاریخ: 1400/12/09

عکاس: جعفر همافر