دیدار اعضای شورای شهر کیش با مدیرعامل شرکت عمران ،آب و خدمات

تاریخ: 1401/10/24

عکاس: جعفر همافر