بررسی امکان تکمیل بیمارستان ٢٠٠ تخت خوابی کیش با کمک بخش خصوصی و به همت شرکت عمران ، آب و خدمات

تاریخ: 1400/04/31

عکاس: جعفر همافر