رسالت معاونت فنی و عمرانی در شرکت عمران، آب و خدمات کیش، اجرای پروژه های عمرانی و زیربنایی شهری و ترافیکی ابلاغی از سوی سازمان منطقه آزاد کیش می باشد. در این راستا با اجرای پروژه های زیر بنایی اعم از ساماندهی شبکه جمع‌آوری فاضلاب شهری، جمع آوری و هدایت آبهای سطحی، احداث ساختمانهای متنوع اداری و خدماتی، پروژه های شهری اعم از ساماندهی معابر با تکمیل و بهسازی شبکه موجود، احداث پارک ها و غیره اقدام به این امر می نماید.

مدیریت های فنی و عمرانی

مدیریت های فنی و عمرانی

معاونت فنی و عمرانی شرکت عمران آب و خدمات کیش شامل سه مدیریت در زیر مجموعه خود می باشد که هر یک در حوزه مشخص در جهت نیل به اهداف فعالیت مینمایند.

جزئیات
معرفی معاونت فنی و عمرانی

معرفی معاونت فنی و عمرانی

رسالت معاونت فنی و عمرانی در شرکت عمران، آب و خدمات کیش، اجرای پروژه های عمرانی و زیربنایی، شهری و ترافیکی ابلاغی از سوی سازمان منطقه آزاد کیش می باشد.

جزئیات
اهداف و وظایف معاونت فنی و عمرانی

اهداف و وظایف معاونت فنی و عمرانی

اجرای پروژه های زیر بنایی اعم از ساماندهی شبکه جمع‌آوری فاضلاب شهری، جمع آوری و هدایت آبهای سطحی، احداث ساختمانهای متنوع اداری و خدماتی، پروژه های شهری

جزئیات