نصب پایه های روشنایی در نوار ساحلی شرقی کیش

تاریخ: 1399/10/06

عکاس: جعفر همافر