نصب المان های جذاب در فضای شهری، نوروز 1400 در کیش

تاریخ: 1400/01/01

عکاس: جعفر همافر