گرد همایی بسیجیان قرارگاه بسیج شهید تابش در کیش

تاریخ: 1401/02/09

عکاس: جعفر همافر