جلسه هم افزایی با هدف تقویت شادابی فضای سبز کیش

تاریخ: 1401/03/15

عکاس: جعفر همافر